L'objectiu dels Premis Lambda és estimular la creació d'obres artístiques que contribueixin al reconeixement social del fet homosexualitat. L’expressió artística és fonamental per a la consecució d’aquest objectiu tal com ho demostra la llarga història del moviment. És per això que convoquem:

12è Premi Lambda de Fotografia
11è Premi Lambda de Còmic
7è Premi Lambda de Poesia
7 è Premi Lambda de Contes

Des d’aquí us animem a participar hi amb la presentació de les vostres creacions artístiques. Nosaltres ens comprometem a estudiar-les amb tota l’atenció i l’estimació que es mereixen.

A continuació us oferim les bases especifiques de cada un dels quatre premis i les bases comunes a tots ells.

Molta inspiració, doncs, i molta sort !

BASES GENERALS

F. Les obres aspirants als Premis Lambda 2008 en qualsevol de les seves categories hauran de ser lliurades personalment o trameses per correu certificat a la seu del Casal Lambda, c. Verdaguer i Callís, 10, 08003 Barcelona, tot indicant-ne la categoria: Premi Lambda de Fotografia / Còmic / Poesia / Conte. El termini de presentació es clourà el dia 14 de novembre de 2008 a les 9 del vespre.

G. El lliurament dels premis tindrà lloc durant el Sopar de Nadal, que se celebrarà el divendres, 19 de desembre. L'organització es reserva el dret de publicar total o parcialment les obres presentades en les seves publicacions.

H. Les obres no premiades de fotografía, podran ser retirades de la secretaria del Casal Lambda durant els mesos de febrer i març de 2009, previ avís i presentant-hi el justificant expedit per la secretaria receptora o el servei de correus. Les obres que no hagin estat retirades durant aquest termini seran incorporades a la biblioteca del Centre de Documentació del Casal. Per contra, no seran retornats cap dels exemplars de comic, poesía i conte concursants. A partir de la data del lliurament dels premis i fins a finals de gener, les obres guanyadores i/o altres participants dels premis de fotografía i còmic podran ser exposades al Casal Lambda.

I. Els Jurats dels Premis Lambda estaran formats pel president del Casal Lambda o persona delegada, i per quatre persones especialment sensibilitzades en cada una de les categories. Actuarà de secretari/a sense vot una persona nomenada per la Comissió Permanent.

J. No podrà concórrer als Premis cap membre de la Comissió Permanent del Casal Lambda. La presentació d'originals pressuposa l’acceptació d'aquestes bases i dels drets i les obligacions que se'n deriven.


Per a més informació:
. Telèfon: 93 319 55 50
. A/e: info@lambdaweb.org