El Casal Lambda està assolint un important reconeixement públic com a centre associatiu. La nostra força rau en homes i dones sensibilitzats pel fet humà de l'homosexualitat, amb l'objectiu de la normalització i la integració social del fet homosexual. El Centre és un espai obert a tots els ciutadans i ciutadanes amb voluntat i forma de servei públic, on el fet homosexual és normalitzat.

La normalització
La normalització del fet homosexual presenta una doble vessant: la subjectiva o personal i l'objectiva o social. El primer aspecte, entès habitualment com a autoacceptació consisteix en la reconciliació de l'individu amb les seves pròpies tendències sexuals i afectives que es manifesta en la capacitat de fer-les públiques quan ho cregui convenient, o si més no, de no ocultar-les innecessàriament. Aquest és un procés que haurien de viure sense cap mena de dificultat tots aquells joves gais i lesbianes per tal que no els representés dificultats afegides en l'etapa del seu creixement personal. El segon aspecte, la normalització objectiva o social, significa el reconeixement pel conjunt de la societat de l´homosexualitat com una variant més dins del riquíssim món de les relacions sexuals i afectives, amb tot el que comporta d'equiparació de possibilitats i de drets civils. Tots dos aspectes estan tant íntimament relacionats que les dificultats d'aconseguir l'autoacceptació provenen sens dubte de la falta de normalització social.

L'homosexualitat segueix sent en la nostra societat una forma de relació sexual i afectiva no normalitzada. En parlar de normalització, però, no ens referim a la idea de normativitzar, és a dir, al concepte d'igualar i uniformitzar realitats diverses sota una mateixa norma dominant, sinó al fet d'aconseguir la convivència de les diferències sense que es perdin els seus trets d'identitat.

Els orígens
L'Institut Lambda va ser creat al 1976 com a projecte dirigit especialment al col.lectiu homosexual necessitat d'informació i orientació i d'un espai on relacionar-se amb d'altres gais i lesbianes. Una associació per donar cabuda al treball voluntari d'aquelles persones disposades a un compromís amb les necessitats del homosexuals, sense vincular-se a cap opció política.

El Casal Lambda va néixer de la fusió entre l'Institut Lambda i la comissió pro Casal de Gais i Lesbianes de Barcelona, amb l'objectiu de treballar per a la consolidació d'un instrument que signifiqués una autèntica alternativa de trobada i treball voluntari, i a la vegada tingués un efecte de projecció i de normalització social. Un centre associatiu obert, plural i normalitzador, capaç d'impulsar una oferta cultural i de serveis seriosa, solvent i al mateix temps atractiva.

L'actual Servei d'Informació, Acolliment, Documentació i Assessorament es fonamenta en la trajectòria iniciada a l'antic Institut Lambda i continuada pel Casal Lambda des de la seva creació: orientar i acollir gais i lesbianes, els seus familiars i amics. D'altra banda també s'informa i dóna suport amb els seus materials específics a entitats i centres educatius que ho sol.liciten.

La projecció futura del Casal és la configuració d'un marc de recursos des d'on puguem anar desenvolupant projectes i iniciatives diverses, tot incorporant criteris d'eficàcia i professionalització, en tant que les institucions ens deleguen funcions de servei públic, sense oblidar però que l'esperit d'una associació com ara la nostra es nodreix de l'entusiasme, la flexibilitat i la creativitat del treball voluntari.

El servei públic
La prevenció de processos de marginació per raons de l'orientació sexual hauria de ser un objectiu de treball de les institucions públiques. Des del moment que subsisteixen circumstàncies que afavoreixen la discriminació o la marginació d'un col.lectiu important de persones en funció de la seva orientació sexual, i que pot derivar en greus processos d'aïllament i crisi personal especialment entre els joves, és obligació del legislador i de les administracions públiques treballar per tal de contribuir a la superació d'aquestes circumstàncies.

El Casal Lambda constitueix una font seriosa i regular d'informació per al conjunt de les administracions públiques a partir de trameses regulars d'informació al butlletí mensual d'activitats i serveis, i de la Revista Lambda que s'està convertint en una eina de gran vàlua com a mitjà de debat i reflexió al voltant de tot allò que fa referència al fet homosexual.

El Casal també es defineix com un projecte de pedagogia social amb unes àrees fonamentals d'incidència: la sensibilització institucional i política, la projecció social i cultural i la intervenció educativa. Aquesta trajectòria ha posat les bases, altrament indispensables, per a que ara es pugui empendre una tasca més globalitzadora tot coordinant i definint les prioritats a desenvolupar tant pel que fa a les activitats de l'associació i al Servei d'Informació, Documentació i Assessorament, com en les relacions amb les administracions públiques i en les iniciatives parlamentàries.